Bij schade: 016 44 45 09 of schade@skynet.be

Onze producten

Onze producten

Bent u juist verzekerd? Slaap op beide oren en laat uw polissen gratis dubbelchecken

Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Wie is verzekerd?

 • zowel de huidige, vroegere als toekomstige bestuurders van de verzekerde vennootschap
 • alle werknemers die genoemd worden in een claim tegen een bestuurder
 • alle werknemers van de verzekerde vennootschap in een schade-eis betreffende een tewerkstellingsaangelegenheid

Onder de definitie van bestuurder wordt verstaan :

 • de voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurders (natuurlijke personen), directiecomité
 • de bestuurders – rechtspersonen, alsmede hun vertegenwoordigers - natuurlijke personen
 • de zaakvoerders
 • de algemene directeurs
 • de managementvennootschappen alsmede hun vertegenwoordigers
 • de minnelijke vereffenaars
 • de erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers en rechthebbenden van overleden of onbekwaamverklaarde verzekerden
 • echtgenoten van verzekerden
 • de feitelijke bestuurders ( dit zijn personen die bepaalde taken uitvoeren die als daden van bestuur worden erkend zonder dat deze personen het mandaat van bestuurder uitoefenen)

De verzekerde vennootschap zelf is niet verzekerd. Bij uitbreiding wordt er wel dekking gegeven wanneer er een onderzoek (strafrechterlijk, burgerrechtelijk, administratief) wordt opgestart dat kan leiden tot een schade-eis tegen een bestuurder.

Het mandaat mag zowel in de verzekerde vennootschap worden uitgeoefend als in één van haar filialen (huidige en toekomstige).

Filiaal :

 1. meer dan 50 % van de aandelen of;
 2. management control (recht om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen of te vervangen) of ;
 3. exclusieve controle over meer dan 50 % van de aandelen

Nieuwe filialen zijn automatisch verzekerd maar dienen bij de jaarlijkse hernieuwing van het contract te worden aangegeven. Nieuwe filialen welke niet automatisch meeverzekerd worden zijn :

 • Filialen in USA/Canada
 • Beurgenoteerde
 • Financiële instellingen

Ook de personen die een extern mandaat vervullen voor de verzekeringnemer (participatie van de vennootschap is kleiner dan of gelijk aan 50 %, en bij participatie in een vereniging) zijn verzekerd. Hier gaat het om de individuele dekking van die ene bestuurder (dus geen dekking voor heel de raad van bestuur en behoud van verhaalsrecht op de andere bestuurders). Bovendien geldt de dekking hier aanvullend m.a.w. indien een andere verzekering hetzelfde risico geheel of gedeeltelijk dekt, dan komt deze verzekering eerst tussen.

2. Wat wordt er verzekerd?

 • financiële gevolgen bij de individuele of hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders t.g.v. een werkelijke of vermeende professionele fout.
 • als de vennootschap overgaat tot vergoeding van de verzekerden, dan komt de verzekeraar tussen voor rekening van de verzekerde vennootschap ( zowel voor financiële gevolgen als voor de verdedigingskosten).
 • verdedigingskosten : zowel strafrechterlijke als burgerrechtelijke verdediging. (erelonen en diverse onkosten die u moet betalen wegens een vonnis, arrest, arbitrage of een door de verzekeraar goedgekeurde overeenkomst, ten gevolge van een schade-eis gegrond op een professionele fout begaan tijdens de uitoefening van uw mandaat als bestuurder voor de verzekerde vennootschap. U heeft hier vrije keuze van advocaat).

Niet gedekt : borgsommen (tenzij kosten voor samenstelling van de borgsom) en "salarissen" betaald aan bestuurders of personeelsleden van de verzekerde vennootschap.

Professionele fout wordt zeer ruim gedefinieerd :

 • dwaling in feite of in rechte
 • inbreuken op wetten, reglementen, statutaire schikkingen
 • beheersfouten
 • elke foutieve handeling die aansprakelijkheid in het gedrang brengt

Schade-eis wordt ruim gedefinieerd :

 • rechtsgeding (omwille van morele of financiële schade);
 • geschreven aanspraken; - strafrechterlijk onderzoek of vervolging;
 • administratief onderzoek of vervolging;
 • van zodra u kennis heeft van een feit dat aanleiding zou kunnen geven tot een schadegeval kan u aangifte doen aan de verzekeraar, die reeds op dat tijdstip u kan toelaten om de zaak verder te onderzoeken.

3. Verzekerde schade

 •  financiële schade
 • morele schade in tewerkstellingsaangelegenheden

4. Wanneer bent u verzekerd?

 • verzekerde periode : tijdspanne tussen ingangsdatum van het contract en datum van ontbinding
 • de waarborgen zijn verworven voor schade-eisen ingesteld tijdens de verzekerde periode (= claims made polis) en dit ongeacht het tijdstip waarop de fout werd begaan (= onbeperkte anterioriteitsdekking). Deze anterioriteitsdekking geldt eveneens bij verwerving van een nieuw filiaal voor HEEL de raad van bestuur.
 • eisen ingesteld binnen de 60 maanden na de datum van ontbinding van het contract zijn eveneens verzekerd voorzover de fout werd begaan voor de datum van ontbinding én voorzover er geen nieuwe verzekeraar de schade-eis dekt.

5. Territorialiteit

Wereldwijd met uitzondering echter de schade-eisen ingesteld in of onder het recht van de Verenigde Staten, Canada, Zuid -Afrika, Australië en hun respectievelijke territoria (kan indien gewenst worden uitgebreid naar wereldwijde dekking).

6. Wat bij fusie met of overname door een andere vennootschap

 • contract wordt ontbonden op het einde van de verzekerde periode
 • er wordt enkel dekking gegeven voor fouten begaan voor de wijziging
 • verderzetting van het contract kan aangevraagd worden

7. Wat wordt niet verzekerd?

Belangrijkste uitsluitingen :

 • fraude of opzet zijn steeds uitgesloten. Onopzettelijke misdrijven (bv. pollutie, fiscaliteit) blijven echter wel verzekerd.
 • persoonlijk voordeel verzekerden; de uitsluiting is alleen van toepassing op de betrokken verzekerde.
 • lichamelijke en stoffelijke schade evenals de immateriële gevolgschade zijn uitgesloten. Dit is logisch gezien deze schade in andere contracten verzekerd kan worden (bv. exploitatieverzekering van de onderneming). De verdedigingskosten bij dergelijke eisen blijven wel gedekt voorzover een andere verzekering ze niet betaalt.
 • Doordat materiële schade en lichamelijke schade uitgesloten zijn, zijn schade-eisen i.v.m. pollutie eveneens uitgesloten. Hier dient opgemerkt dat de rechtstreekse pollutieschade verzekerbaar is in andere contracten. De indirekte schade is echter wel verzekerd. Voorbeelden van indirekte schade zijn, de schade die een naburig bedrijf lijdt door het tijdelijk moeten stilleggen van haar activiteit, de daling van de waarde van het aandeel van uw onderneming t.g.v. een zware milieuschade, schade die omwonenden lijden doordat de waarde van hun woning gedaald is,... Ook de verdedigingskosten bij eisen i.v.m. pollutie blijven verzekerd, voorzover niet elders gedekt en tot een in de polis vermelde sublimiet.
 • boetes en andere penaliteiten. Schadevergoeding met punitief of exemplair karakter zijn gedekt indien ze verzekerbaar zijn.
 • schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit een minnelijke gerechtelijke of arbitrageprocedure, ingesteld voor de aanvangsdatum of gebaseerd op of voortvloeiend uit gekende feiten.